МОЛОДІЖНА ПРОГРАМА

молодь

РЕГЛАМЕНТ Молодіжного виконкому  Новоодеської міської ради (завантажити)

Міська Програма «Молодь Новоодещини» на 2021-2023 роки

(рішення VI сесії від 26.02.21 №8)

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міська Програма підтримки та розвитку молоді Новоодещини на 2021-2023 роки розроблена на підставі Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», враховує програмні вимоги і перспективи, декларовані в Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», та принципи національно-патріотичного виховання молоді відповідно до Конституції України, Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року №373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49.

Програма відповідає стратегічним, оперативним цілям Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, та завданням Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно   (далі – Стратегія).

Також формування мети, цілей та основних завдань і заходів Програми здійснено з урахуванням завдання 2.1.3. «Сприяння всебічному розвитку молодого покоління» оперативної цілі 2.1. «Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється» Стратегії, зокрема:

підвищення рівня компетентностей фахівців молодіжної сфери щодо формування та реалізації державної політики;

розвиток мережі молодіжних центрів та просторів європейського зразка, які по своїй суті є осередками практичної роботи з молоддю;

забезпечення змістовного та якісного дозвілля молоді, громадянській освіті, популяризації здорового способу життя, волонтерства, молодіжному підприємництву, підвищенню рівня мобільності молоді тощо.

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

Державна молодіжна політика значною мірою реалізуються через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах.

Проблеми реалізації державної молодіжної політики:

недосконалість правового регулювання;

нечіткість визначення прав і обов'язків молоді та суб'єктів, які беруть участь у реалізації державної молодіжної політики.

Для розв’язання зазначених проблем необхідне прийняття міської Програми підтримки та розвитку молоді Новоодещини на 2021-2023 роки.

Благополуччя молоді та те, як молоді люди сприймають власну цінність для своєї сім'ї, спільноти та країни, є одним з визначальних факторів того чи зможуть молоді люди залишатися там, де вони живуть або шукатимуть кращих варіантів де-інде.

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком
від 14 до 35 років включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років.

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

Розділ 2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення органами, що реалізовують молодіжну політику, комплексної, послідовної та взаємоузгодженої діяльності громадських об'єднань, що представляють інтереси молоді, у справі формування та реалізації державної молодіжної політики, створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов для стимулювання освіти, зайнятості, ініціатив, творчості та інноваційної діяльності молоді на 2021-2023 роки.

Розділ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Програма розробляється для реалізації таких завдань:

підвищення рівня компетентностей молоді;

підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;

активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;

підготовка фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник»;

забезпечення функціонування молодіжних центрів;

сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на досягнення завдань Програми;

здійснення експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів.

Завдання, визначені Програмою, будуть виконуватися за такими напрями:

  • Посилення участі молоді у суспільному житті, зокрема:

впровадження громадянської освіти, освіти з прав людини та підвищення рівня громадянських компетентностей, формування її готовності та вміння діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя;

посилення відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки до сімейного життя, розвитку відповідального батьківства;

розвиток скаутського, молодіжного та дитячого громадських рухів в Україні;

посилення відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та культури відповідального споживання.

2) Підвищення спроможності молоді, зокрема:

формування у молоді розуміння потреби навчатися впродовж життя, розвиток молодої людини як цілісної особистості, яка поєднує невпинний фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток;

підвищення у молоді здатності швидко адаптуватися до нових умов, критично оцінювати і реагувати на нові виклики та процеси, що відбуваються в державі та світі;

формування критичного мислення, підвищення медіаграмотності;

підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, підприємливості;

розвиток лідерства та лідерських навичок (саморозвиток, міжособистісні стосунки та суспільна відповідальність);

підвищення рівня конкурентоспроможності молоді та здійснення консультування щодо професійного і кар’єрного розвитку, враховуючи їх власні інтереси, можливості та потреби ринку праці, у тому числі, щодо вивчення STEM та STEAM-дисциплін, стимулювання до наукових досліджень (у першу чергу дівчат) та ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, популяризація професії державного службовця;

посилення співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з представниками роботодавців, у тому числі бізнес сектором для полегшення переходу молоді на ринок праці;

формування культури підприємництва серед молоді, розвитку інноваційного потенціалу та молодіжного підприємництва, у тому числі соціального (з підтримкою молодіжних стартапів та креативних індустрій).

3) Утвердження здорового способу життя серед молоді, зокрема:

формування відповідального ставлення до власного здоров’я;

розвиток безпеки життєдіяльності;

сприяння усвідомленню потреби збереження репродуктивного та сексуального здоров’я, підвищення уваги до статевого виховання;

зміцнення ментального здоров’я (у тому числі надання психологічного допомоги);

запобігання поширенню інфекційних хвороб;

протидію розповсюдженню вживання психоактивних речовин, алкоголю, тютюну та інших форм залежності.

4) Підтримка соціально вразливої молоді, зокрема:

залучення соціально вразливої молоді до волонтерської діяльності;

сприяння поширенню толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками;

соціалізація підлітків з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, вихованців та випускників інтернатних закладів, молодих сімей, які потребують допомоги, молодих людей з інвалідністю; яка належить до окремих етнічних груп; з різними видами залежності;

реінтеграція молоді з числа учасників бойових дій та їх сімей у суспільному житті;

реінтеграція молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, а також тих, які проживають на лінії зіткнення або на тимчасово окупованій території;

реінтеграція молодих громадян, що звільнилися з місць позбавлення волі;

забезпечення окремих категорій молоді житлом.

Завдання та заходи Програми одночасно спрямовані як на дітей та молодь, так і на окремі цільові групи (учасників бойових дій з числа молоді, молодих людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, молодих сімей, сільську та міську, учнівську та студентську молодь, молодих науковців, лідерів та активістів, волонтерів, молодь з числа закордонних українців, молодь з числа української діаспори, молодь з інвалідністю, а також молодь, яка належить до окремих етнічних груп та інших).

Реалізація завдань за напрямами та здійснення відповідних заходів Програми сприятимуть зменшенню бар’єрів щодо участі інститутів громадянського суспільства, насамперед молодіжних та дитячих громадських організацій, у формуванні та реалізації молодіжної політики. А також забезпечать їх новими інструментами для участі молоді у вирішенні суспільних проблем, одночасно передбачивши їх роботу з інформування молоді про свою діяльність щодо участі у реалізації державної політики у молодіжній сфері, консультування з молоддю щодо вдосконалення державної молодіжної політики, залучення молодих людей, які не є членами громадських об’єднань, до участі у програмах, проєктах, заходах, що реалізуються на державному, регіональному та місцевому рівні і за підтримки органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Процес виконання Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів, оприлюднення відкритих даних та даних статистичних спостережень, аналізу інформаційно-аналітичних і наукових документів, підготовки щорічних доповідей про становище молоді, здійснення щорічних репрезентативних соціологічних досліджень та опитувань (у тому числі реалізацію проєкту U-Report), проведення соціальних інформаційних кампаній. Зазначена діяльність буде базуватися на основі даних, структурованих за статтю, віком, місцем проживання та іншими ознаками, і передбачає аналіз становища дівчат, жінок, хлопців та чоловіків у суспільстві.

Заходи Програми наведені у додатку 2.

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми забезпечить:

збільшення відсотка молоді, яка бере участь у суспільному житті, шляхом інформування про можливості, наявні та нові інструменти участі, у тому числі інформування вразливих категорій молоді про їхні права;

збільшення відсотка молоді, яка користується різними формами та знає про різні інструменти участі, що включає участь у:

1) діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організаціях, молодіжних центрів, волонтерських ініціатив, благодійних та гуманітарних організаціях, у тому числі щодо охорони довкілля, органів учнівського та студентського самоврядування, молодіжних консультативно-дорадчих органів, об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ);

2) діяльності у процесі ухвалення рішень щодо важливих суспільних питань на місцевому, регіональному та всеукраїнському рівнях, у тому числі підписання електронних петицій та користування іншими інструментами електронної демократії;

3) суспільно-політичній діяльності, політичних процесах, що відбуваються в Україні, зокрема зацікавленості новинами, що висвітлюють діяльність органів місцевого самоврядування;

4) програмах мобільності (у тому числі обмінах молоддю) на рівні міста, області, країни, у партнерстві з іншими країнами;

збільшення кількості молоді, яка засвоїла нові знання, поглибила наявні та здобула нові компетентності з метою самореалізації, професійного та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності;

збільшення кількості молодих людей, які відповідально ставиться до власного здоров’я (не палить цигарки, не споживає продукти, що містять нікотин, алкогольні напої, наркотичні речовини з немедичною метою; дотримується здорового харчування та регулярно займається спортом або руховою активністю; має низький рівень захворювань, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом, та відчуття депресії, тривожності, паніки і втоми);

зростання частки молоді, яка відповідально ставиться до планування сім’ї та батьківства;

зниження частки молоді, яка особисто стикається з проявами дискримінації та соціальною дистанцією (негативним ставленням) до себе;

підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері через підготовку кваліфікованого персоналу, створення умов з надання ресурсів та інформації для роботи і організації молодіжних заходів для досягнення мети Програми, навчання представників інститутів громадянського суспільства для отримання відповідних компетентностей;

збільшення кількості молодіжних центрів та частки молоді, яка задоволена якістю послуг, що вони надають;

підготовку ста фахівців, які пройшли навчання за програмою «Молодіжний працівник» та працюють з молоддю, зростання рівня їхніх професійних компетентностей.

Оцінка стану виконання Програми проводиться у співпраці з науково-дослідними установами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства на основі залучення представників молоді як суб’єктів оцінювання.

У разі потреби щороку може здійснюватися перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблем молоді.

Розділ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ

І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Виконання заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету у межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ

ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Виконавці Програми щороку до 01 лютого інформують відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради про хід її виконання.

Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради щороку до 15 лютого інформує управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації про хід виконання заходів Програми.

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ (завантажити)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ (завантажити)