Інструкція про складання та виконання розпису бюджету Новоодеської міської територіальної громади

Наказ

  1. Загальні положення

1.1 Інструкцією про складання та виконання розпису бюджету Новоодеської міської територіальної громади визначається процедура складання і виконання розпису бюджету Новоодеської міської територіальної громади.

1.2 Розпис бюджету Новоодеської міської територіальної громади на відповідний рік (ділі розпис) має бути збалансованим та включати:

         розпис доходів бюджету Новоодеської міської територіальної громади (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади та помісячний розпис доходів загального та спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади;

         розпис фінансування бюджету Новоодеської міської територіальної громади (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального та спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади за типом боргового зобов'язання;

          розпис асигнувань (далі - розпис видатків) бюджету Новоодеської міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з місцевого бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету Новоодеської міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з місцевого бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з місцевого бюджету);

          розпис повернення кредитів до бюджету Новоодеської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоодеської міської територіальної громади (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету Новоодеської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоодеської міської територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів до загального та спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади та надання кредитів із загального та спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади;

          річний розпис витрат спеціального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

          1.3 Річний розпис асигнувань бюджету Новоодеської міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з місцевого бюджету) - це розпис асигнувань загального та спеціального фондів бюджету Новоодеської міської територіальної громади на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

          1.4 Помісячний розпис асигнувань загального фонду (далі - помісячний розпис) бюджету Новоодеської міської територіальної громади (за винятком надання кредиту з місцевого бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників коштів за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

          Скорочена економічна класифікація включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

          1.5 Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету.

          Помісячний розпис спеціального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

          1.6 Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених рішенням міської ради про бюджет Новоодеської міської територіальної громади, та затверджується начальником фінансового управління Новоодеської міської ради в місячний термін з дня прийняття рішення міської ради.

          Якщо рішення про бюджет Новоодеської міської територіальної громади на наступний рік не затверджено у встановлений законодавством термін, то фінансовим управлінням Новоодеської міської ради складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період наступного року. При цьому, витрати бюджету міської ради плануються з дотриманням обмежень, встановлених статтею 79 Бюджетного кодексу України.

          Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цієї Інструкції з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

          1.7 Складання розпису бюджету Новоодеської міської територіальної громади та унесення змін до нього здійснюється із застосуванням програмного забезпечення АІС "Місцеві бюджети" та ІАС "LOGICA".

    Під час складання розпису та внесення змін до нього паперовий документообіг застосовується у разі:

відсутності системи електронного документообігу;

якщо документи, які застосовуються під час складання розпису чи внесення змін до нього, містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

    Кошториси за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються рішенням про бюджет Новоодеської міської територіальної громади в частині резервного фонду та міжбюджетних трансфертів, не складаються.

Кошториси головних розпорядників, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи виконавчих органів міської ради затверджуються міським головою.

Кошторисна документація розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів), штатні розписи бюджетних установ, що утримуються з бюджету міської територіальної громади (крім штатних розписів виконавчих органів міської ради) затверджуються головним розпорядником коштів.

Зведені кошториси не затверджуються.

1.8 При складанні та виконанні розпису бюджету Новоодеської міської територіальної громади використовуються бланки документів, що затверджені наказами Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (зі змінами) та від 28 січня 2002 року №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за №86/6374 (зі змінами).

  1. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету Новоодеської міської територіальної громади.

2.2. Розпис доходів складається сектором доходів, бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Новоодеської міської ради за участю головних розпорядників коштів Новоодеської міської ради.

2.3 Розпис фінансування складається відділом видатків фінансового управління Новоодеської міської ради з урахуванням залишків коштів на кінець звітного періоду, можливостей щодо обсягів і термінів залучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів, здійснення депозитних операцій та передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

2.4 Розпис повернення кредитів до бюджету Новоодеської міської територіальної громади складається сектором доходів, бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Новоодеської міської ради за участю головних розпорядників коштів.

2.5 На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до міського бюджету, відділ видатків фінансового управління Новоодеської міської ради розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду міського бюджету та визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі програмної класифікації видатків, надає лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (далі - лімітна довідка).

Керуючись методичними вказівками фінансового управління, головні розпорядники за участю розпорядників коштів нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів - планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету та подають фінансовому управлінню Новоодеської міської ради зведені проекти цих документів для перевірки їх показникам лімітних довідок.

          Відділ видатків фінансового управління Новоодеської міської ради відстежує підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечує своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізує зазначені матеріали, вносить при необхідності до них корективи. Після погодження відповідних розрахунків головні розпорядники забезпечують внесення показників зведених проектів кошторисів до програм АІС "Місцеві бюджети" та ІАС "LOGICA" у терміни, визначені фінансовим управлінням.

          Відділ видатків фінансового управління Новоодеської міської ради зводить отримані від головних розпорядників коштів матеріали, балансує доходи, видатки та кредитування, та подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління у двох примірниках.

          2.6 Один примірник затвердженого розпису бюджету Новоодеської міської територіальної громади разом із супровідним листом подається на паперових носіях та в електронній формі управлінню Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області, другий залишається у відділі видатків.

          Відділ видатків протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам коштів витяг з розпису, що є підставою для затвердження бюджетними установами в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів.

  1. Унесення змін до розпису

          3.1 Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

- необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

- прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;

- прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

- необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду міського бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї Інструкції;

- необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

- унесення змін до рішення міської ради про бюджет Новоодеської міської територіальної громади на відповідний рік.

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3 Головні розпорядники подають до фінансового управління пропозиції щодо змін до розпису міського бюджету, які повинні містити обґрунтування необхідності змін до розпису та враховувати обсяги раніше виділених асигнувань за відповідними бюджетними програмами.

Зміни до розпису за пропозиціями головних розпорядників коштів вносяться не пізніше 25 - го числа поточного місяця.

Головні розпорядники забезпечують повноту і достовірність даних, що містяться у поданих до фінансового управління пропозиціях щодо змін до розпису міського бюджету.

У разі подання головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису, складених з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління повідомляє головному розпоряднику про необхідність доопрацювання таких пропозицій.

3.4 Фінансове управління Новоодеської міської ради за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих нормативних актів вносить зміни до розпису у програмах АІС "Місцеві бюджети" та ІАС "LOGICA". При підготовці змін до розпису спеціалісти фінансового управління враховують інформацію про перераховані кошти за відповідними бюджетними програмами згідно із щоденною казначейською звітністю та інформацією з програмного забезпечення АІС "Місцеві бюджети" та ІАС "LOGICA" про фінансування у звітний день, за необхідності, подають обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головними розпорядниками змін.

Після внесення змін до розпису у програмах АІС "Місцеві бюджети" та ІАС "LOGICA", довідки про внесення змін до розпису друкуються у двох екземплярах згідно із затвердженими формами.

3.5 У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженого постійною комісією міської ради з питань бюджету та планування соціально - економічного розвитку.

У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до фінансового управління лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису. Після прийняття рішення виконавчого комітету відділ видатків фінансового управління готує довідки про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.6. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

- бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади на місяць, якого стосуються такі зміни;

- не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади на рік, за винятком внесення змін до бюджету Новоодеської міської територіальної громади за рішенням міської ради;

- враховувати фактично виділені асигнування (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);

- проводитися переважно за відсутності, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’язаннями за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

- відповідати вимогам рішення міської ради про бюджет Новоодеської міської територіальної громади та інших нормативно-правових актів;

- вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та сьомим пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

Впродовж бюджетного періоду відділ видатків фінансового управління Новоодеської міської ради забезпечує збалансованість розпису бюджету міської територіальної громади за відповідними періодами року.

3.7 Зміни до розпису оформляються таким чином:

- підписуються начальником відділу видатків фінансового управління Новоодеської міської ради, завідувачем сектору доходів, бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Новоодеської міської ради, або особами, що виконують їхні обов'язки, згідно із службовим розподілом обов'язків;

- затверджуються начальником фінансового управління Новоодеської міської ради або особою, яка виконує його обов’язки;

- реєструються за номером та датою у фінансовому управлінні Новоодеської міської ради.

Один екземпляр довідки надається головному розпоряднику коштів, інший зберігається у фінансовому управлінні.

Управлінню Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області довідки змін до розпису передаються в електронній формі.

Довідки про внесення змін до розпису, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, складаються у встановленому законодавством порядку та передаються управлінню Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області після затвердження начальником фінансового управління або особою, яка виконує його обов’язки, на паперових носіях.

Якщо з об'єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ фінансового управління, який створював дану довідку, готує доповідну записку на ім'я начальника фінансового управління. Після погодження доповідна записка передається до відповідного структурного підрозділу фінансового управління для проведення зазначеного анулювання.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками, чи з інших причин, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, до якої вносяться зміни.

За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) зміни до розпису не вносяться, за винятком випадків, коли зміни вносяться за окремим дорученням начальника фінансового управління.

3.8 Головні розпорядники коштів бюджету Новоодеської міської територіальної громади протягом трьох робочих днів після внесення змін до розпису міського бюджету подають головному управлінню Держаної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області довідки про внесення змін до зведених кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду бюджету.

Головні розпорядники коштів бюджету Новоодеської міської територіальної громади доводять відповідні зміни до відома розпорядників нижчого рівня, які в свою чергу вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду бюджету.

3.9 Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду міського бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду міського бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного Кодексу), якщо рішенням про бюджет Новоодеської міської територіальної громади не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом міського бюджету, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті в головному управлінні Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області за власними надходженнями. Розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги надходжень бюджетних коштів за власними надходженнями спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження бюджету Новоодеської міської територіальної громади, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

Управління Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області веде окремий облік таких змін, проводить видатки з урахуванням внесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету Новоодеської міської територіальної громади планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом. Після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.

Якщо надходження до спеціального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року фактично перевищили обсяги, враховані при затверджені бюджету, фінансове управління Новоодеської міської ради за поданням головних розпорядників коштів вносить пропозиції щодо внесення змін до бюджету Новоодеської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період та збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису.

За наявності на рахунку бюджету Новоодеської міської територіальної громади залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

  1. Скорочення видатків і кредитування загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник фінансового управління Новоодеської міської ради може вносити зміни до розпису бюджету міської територіальної громади за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету Новоодеської міської територіальної громади.

4.2. Сектор доходів, бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Новоодеської міської ради розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, повернення кредитів до загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади і подає відділу видатків фінансового управління Новоодеської міської ради не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів та повернення кредитів до загального фонду бюджету.

4.3. Відділ видатків фінансового управління Новоодеської міської ради на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає їх на розгляд начальника фінансового управління Новоодеської міської ради.

4.4 На підставі даної інформації начальник фінансового управління Новоодеської міської ради приймає рішення щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади.

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Новоодеської міської територіальної громади.

  1. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету Новоодеської міської територіальної громади здійснюються управлінням Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області:

щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до бюджету Новоодеської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоодеської міської територіальної громади наростаючим підсумком з початку року.

5.3. До 1-го числа місяця, що настає за звітним, відділ видатків фінансового управління Новоодеської міської ради проводить з управлінням Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області звірку розпису бюджету Новоодеської міської територіальної громади, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному або паперовому вигляді.

5.4. Головні розпорядники, у мережі яких є розпорядники нижчого рівня або одержувачі бюджетних коштів, щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подають відділу видатків фінансового управління Новоодеської міської ради виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.

5.5. У звіті про виконання бюджету Новоодеської міської територіальної громади за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про бюджет Новоодеської міської територіальної громади, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету Новоодеської міської територіальної громади складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

Оприлюднено: 28.03.2023 р.